ขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูกกัญชาทางการแพทย์

กัญชา

ในปัจจุบันเรื่องของการปลูกกัญชาก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้เราจึงได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินการในการปลูกกัญชา กันว่าจะทำได้อย่างไรบ้าง โดยเราจะพาไปดูกันว่า ขั้นตอนการจดทะเบียนสำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูกกัญชาทางการแพทย์จะมีวิธีการอย่างไรบ้างเพราะทุกท่านก็คงอยากปลูก  กัญชา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ทำความเข้าใจวิสาหกิจชุมชนคืออะไร?

วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนที่ทำเกี่ยวกับการผลิตสินค้าหรือบริการที่ดำเนินงานจากคณะบุคคลที่มีการรวมตัวกันประกอบกิจการต่างๆซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 

การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนทำแล้วได้อะไร?

วิสาหกิจชุมชนนั้นจดทะเบียนเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมาย โดยจะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงว่ามีแผนเพื่อที่จะพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการได้รับการส่งเสริม การสนับสนุน และการพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย ซึ่งถ้าหากจดทะเบียนแล้ว กัญชา กฎหมาย ก็จะสามารถปลูกได้และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกด้วย 

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ต้องเตรียมในการจะทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

 1. เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเดียวกันมากกว่า 7 คนเป็นต้น โดนเงื่อนไขคือต้องไม่เป็นครอบครัวหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน 
 2. ต้องเป็นกิจการที่ทำให้ชุมชนพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  โดยเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ ซึ่งสามารถจดทะเบียน กัญชา วิสาหกิจชุมชน ได้
 3. มีวัตถุประสงค์คือเพื่อหารายได้ ให้พึ่งพาตนเองได้และทำเพื่อประโยชน์สุขของคนภายในชุมชน 
 4. ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมใดๆ

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  สำหรับการปลูกกัญชา

 1. กรณีที่ไม่เป็นนิติบุคคล
 • แบบ สวช.01 (เอกสารฉบับจริง)
 • บัตรประจำตัวประชาชน 
 • ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของสมาชิกและผู้ที่มีอำนาจดำเนินการแทน 
 • หนังสือให้ความยินยอมฉบับจริง
 • กรณีจดทะเบียนเครือข่ายฯต้องมีสำเนาข้อบังคับของเครือข่ายฯ
 • กรณีจดทะเบียนเครือข่ายฯต้องมีสำเนา ท.ว.ช.2 ที่แสดงว่าเป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ
 1. กรณีที่เป็นนิติบุคคล
 • แบบ สวช.01 (เอกสารฉบับจริง)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของสมาชิกและผู้ที่มีอำนาจดำเนินการแทน
 • สำเนาเอกสารที่แสดงระเบียน วัตถุประสงค์ หรือข้อบังคับ
 • สำเนามติของคณะกรรมการดำเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญ่ที่อนุญาตให้จดทะเบียนและทำการทอบหมายให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการดำเนินการ 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

จากการศึกษา กัญชา ข้อมูลทั่วไป สำหรับการปลูก กัญชารักษาโรค หรือการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆการที่อยากจะปลูกการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนทุกท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 1. จะได้รับการรับรองตามกฎหมาย
 2. สามารถขอรับการส่งเสริมและการสนับสนุนเกี่ยวกับการปลูกกัญชาได้
 3. มีสิทธิได้รับการสนับสนุนและการพัฒนากิจการตามมาตรการที่กำหนด แต่ต้องหลังจากที่มีการไปยื่นขอจดทะเบียนฯที่สำนักงานเกษตรอำเภอก่อน ซึ่งถ้าหากจะทดเบียนแล้วก็จะทำให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาให้กับคนในชุมชนได้มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ รูปจาก https://cannabishub.in.th/

เครดิต

https://tham-boon.com

https://qiuauto.com

https://siamgame.org

https://chinese2know.com

https://china-investmentcasting.com

https://MySpaceTop100.com

https://extremesnakes.com

https://campquality.net

https://1dollar-tattoo-designs.com

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents